ul. Wiśniowa 40B/6
02-520 Warszawa
tel.: 22 542 43 14

www.wentylacja.org.pl
www.cyrkulacje.pl
Firma jest czlonkiem SPW.CZŁONEK SPW

Typ oferty

Opis firmy

Stowarzyszenie Polska Wentylacja jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, które ma na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwijaniu branży wentylacyjnej, upowszechnianie stosowania skutecznych i efektywnych sposobów wentylowania w budownictwie, a także przyczynianie się do podnoszenia świadomości społecznej na temat właściwej wentylacji oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania. Celem Stowarzyszenia jest również szerzenie postaw moralnych w środowisku branży wentylacyjnej.

Stowarzyszenie zostało założone w Warszawie, w 2001 roku. Formalna rejestracja nastąpiła w  2002 roku. Wśród założycieli są przedstawiciele uczelni technicznych, instytutów naukowych, inżynierowie i przedsiębiorcy.

Cele statutowe realizujemy poprzez różnorodne działania prowadzone w trzech zasadniczych kierunkach:

 • edukacja i popularyzacja – staramy się zainteresować potencjalnych odbiorców zagadnieniami poprawnej wentylacji, poprzez publikacje w prasie, internecie, na seminariach i targach, zapewniając dostęp do niezbędnych informacji o możliwych rozwiązaniach technicznych, a poprzez to stymulować rozwój rynku i zwiększać zapotrzebowania na technologie wentylacyjne; działania edukacyjne kierujemy zarówno do osób niezwiązanych z branżą wentylacyjną jak również do specjalistów w tej dziedzinie,
 • przepisy, standardy, wiedza techniczna – prowadzimy monitoring i analizy obowiązujących dokumentów oraz pracujemy nad projektami ich zmian; uczestniczymy w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego; współpracujemy z urzędami i instytucjami odpowiedzialnymi za tworzenie prawa w zakresie wentylacji, konsultując projekty zmian,
 • wsparcie dla członków Stowarzyszenia -  prowadzimy działania mające na celu wymianę informacji branżowych pomiędzy Członkami Stowarzyszenia; prowadzimy badania rynkowe udostępniając ich wyniki Członkom Stowarzyszenia;  inicjujemy i organizujemy spotkania robocze Członków Stowarzyszenia; wspieramy działania edukacyjne i marketingowe Członków Wspierających Stowarzyszenia; integrujemy Członków Stowarzyszenia.

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna. Osoba prawna może być Członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Członkowie zwyczajni (osoby fizyczne) mają prawo posługiwać się tytułem Członka Stowarzyszenia jedynie w odniesieniu do działań prowadzonych we własnym imieniu. Członkostwo zwyczajne osoby fizycznej nie upoważnia do posługiwania się tytułem Członka Stowarzyszenia przez firmę, w której jest zatrudniony Członek Stowarzyszenia. Członkom Wspierającym przysługują liczne przywileje i wsparcie marketingowe ze strony biura Stowarzyszenia.
Informacje o zasadach członkostwa są dostępne w biurze Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani:

 • dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
 • swoją postawą i działalnością przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 • czynnie popierać cele Stowarzyszenia,
 • przestrzegać postanowień Statutu i powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności prawa budowlanego oraz norm wentylacyjnych,
 • czynnie zapobiegać naruszeniom prawa budowlanego i norm wentylacyjnych,
 • zabiegać o informowanie opinii społecznej na temat konieczności stosowania właściwej wentylacji.

Członek Stowarzyszenia ma prawo brać czynny udział w życiu Stowarzyszenia, w tym:

 • przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
 • wnioskuje we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcji Stowarzyszenia,
 • korzysta z wiedzy i informacji gromadzonych przez biuro Stowarzyszenia,
 • ma prawo do nieodpłatnego lub ulgowego korzystania ze szkoleń, seminariów i innych inicjatyw realizowanych przez Stowarzyszenie.

Wszelkie działania, które prowadzimy są realizowane przez zespół pracowników biura Stowarzyszenia we współpracy z Członkami i z zaproszonymi specjalistami branżowymi.
Działania operacyjne prowadzimy dzięki składkom członkowskim, pomocy Członków Wspierających oraz aktywnie pozyskując fundusze poprzez usługi komercyjne. Stowarzyszenie jest organizacją „non profit”. Wszystkie pozyskane i wypracowane fundusze przeznacza na realizację celów statutowych.

Członkowie Stowarzyszenia, w tym Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński, reprezentanci oddelegowani do współpracy z instytucjami i organizacjami branżowymi pracują społecznie na rzecz Stowarzyszenia.

Wystawca w latach

 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020

Zakres działalności

 • Organizacje branżowe