Ceyhun Atuf Kansu
120 Balgat Çankaya ANKARA


www.isib.gov.tr

Typ oferty

Opis firmy

Tureckie Stowarzyszenie Eksporterów HVAC & R (ISIB) jest jedynym i koordynującym stowarzyszeniem eksporterów w tureckim sektorze HVAC & R. Założony w 2012 r. ISIB dąży do zjednoczenia wszystkich eksporterów działających w tureckim sektorze HVAC & R pod jednym dachem i zwiększenia potencjału eksportowego tego sektora.

Oprócz ogólnych zadań, w tym między innymi organizowania krajowego udziału w targach na rynkach o potencjale eksportowym, uczestnictwa w targach branżowych za granicą, organizacji branżowych delegacji handlowych i delegacji zakupowych, organizacji konkursu projektowego dla sektora HVAC & R, zapewniania szkoleń z handlu zagranicznego firmom, przygotowującym sektorowe raporty krajowe, organizującym warsztaty i spotkania członków w celu omawiania i rozwiązywania problemów sektorowych, ISIB wspiera również wysiłki innych osób i organizacji na rzecz zwiększenia popularności tureckich produktów eksportowych na rynkach światowych.

Oprócz wyżej wymienionych działań, Tureckie Stowarzyszenie Eksporterów HVAC & R podejmuje inne obowiązki, w tym obserwacje i badania mające na celu promocję tureckiego sektora HVAC & R za granicą, przygotowywanie broszur, katalogów i czasopism, reklamę w mediach branżowych za granicą, tereny targowe w czasie targów i miasta centra i sponsorowanie działań sektorowych.

 

Turkish HVAC&R Exporters Association (ISIB) is the only and coordinator exporter association in Turkish HVAC&R sector. Established in 2012, ISIB works towards bringing together all the exporter companies active in the Turkish HVAC&R sector under one roof and increasing the export potential of the sector.

In addition to the general tasks including but not limited to organizing national participation in fairs in markets with export potential, participating in sectoral fairs abroad, organization of sectoral trade delegations and purchasing delegations, organization of a design contest for HVAC&R sector, providing foreign trade trainings for companies, preparing sectoral country reports, organization of workshops and member meetings to discuss and solve sectoral problems, ISIB also supports the efforts of other individuals and organizations to increase the popularity of Turkish export products in world markets.

In addition to the activities listed above, Turkish HVAC&R Exporters Association undertakes other duties inacluding observation and research targeting the promotion of Turkish HVAC&R sector abroad, preparing brochures, catalogues and periodicals, advertising in sectoral media abroad, fair areas at times of fairs and the city centres, and sponsoring sectoral activities.

Wystawca w latach

  • 2020